Bestellen

Wat leuk dat u bij ons een boek bestelt!

Voor meer informatie omtrent de bestelling van een boek ga naar .

Vul onderstaand formulier in en volg de stappen door op de knop "Ga verder" te drukken.


Aantal
Naam*
Straat en huisnummer*
Postcode + Woonplaats*
Telefoon*
E-mailadres*
Factuur gewenst
Bedrijfsnaam*
Straat en huisnummer*
Postcode + Woonplaats*
Verrast u iemand?
Naam*
Straat en huisnummer*
Postcode + Woonplaats*
Bijzonderheden

Houdt mij op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Ik heb de gelezen en ik ben akkoord.


BeukBoeken.nl gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Uw telefoonnummer zullen we alleen gebruiken als er onduidelijkheden zijn. Per email ontvangt u de bevestiging van uw bestelling.
  Aantal Prijs
Daar waar men de koe naar bed brengt
    Subtotaal
    Verzendkosten
    Totaalbedrag:
Adresgegevens
Adresgegevens
Adresgegevens

Controleer uw gegevens zorgvuldig voordat u op “Ga verder” klikt.


Neem vrijblijvend contact met ons op.

Gebruik het onderstaande contactformulier als u contact met ons wilt opnemen.


Voornaam*
Achternaam*
E-mailadres*
Telefoonnumnmer
Bericht*
Op alle leveringen zijn de van toepassing.
BeukBoeken.nl
Herman Moerkerklaan 193
5246 GH Rosmalen
info@beukboeken.nl
Kvk nummer 60858990
NL 86 TRIO 0197 898 084
0616106294

Over BeukBoeken.nl


Missie

"Bijdragen aan een respectvollere wereld."Susanne Beukes van uitgeverij BeukBoeken.nl

Over de auteur

Susanne Beukes is geboren op 30 mei 1983 te Naarden. Ze heeft ervaring opgedaan in de meest uiteenlopende branches zoals de horeca, telemarketing, detailhandel, de uitzendwereld, geestelijke gezondheidszorg en de taxibranche. De up`s en downs`s van het leven hebben haar gemaakt tot een bewuste en energieke vrouw, die volledig de verantwoordelijkheid neemt voor haar eigen leven.


"Gelukkig zijn is een keus!"

Dit alles komt nu samen in het schrijven en uitgeven van het boek: `Daar waar men de koe naar bed brengt.`


Veel leesplezier!

Privacy


BeukBoeken.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. BeukBoeken.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.


BeukBoeken.nl gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar info@beukboeken.nl. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.


BeukBoeken.nl verkoopt uw gegevens niet

BeukBoeken.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. De door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.


Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij BeukBoeken.nl

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan.


Gebruik van cookies bij BeukBoeken.nl

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het bezoeken van een website naar de computer worden gestuurd. Op onze website wordt gebruik gemaakt van verschillende cookies. Het belangrijkste gebruik van cookies bij BeukBoeken.nl is om ervoor te zorgen dat het bestelproces correct kan verlopen. Verder worden er cookies gebruikt voor bijhouden van statistieken over het gebruik van onze website. Dit om u in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn. Met het gebruik van onze website geeft u toestemming voor het gebruik van de cookies. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen omdat deze op uw computer zijn opgeslagen. Uitleg over het aanpassen van de instellingen van uw browser is te vinden onder Help in de menubalk van de meest gebruikte browsers.


Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van BeukBoeken.nl, dan kunt u een e-mail sturen naar info@beukboeken.nl.
In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Disclaimer


Fotografie en omslag kaft

©Eva Nadine fotografie


Illustraties

©Jurriaans Sjollema


Ontwerp logo

©FRAAi architecten


Ontwerp omslag kaft

©BeukBoeken.nl


Script en opnames filmpje

©BeukBoeken.nl met Emile Leus


Website

©BeukBoeken.nl


Bestelinformatie


Het boek "Daar waar men de koe naar bed brengt" kunt u bestellen via het bestelformulier op deze website.


Betaling gaat door middel van overmaking van het totaal bedrag op rekening van BeukBoeken.nl


NL 86 TRIO 0197 898 084.

De kosten, waaronder de verzendkosten, verschijnen na het invullen van uw gegevens. U kunt uw bestelling laten verzenden naar een door u opgegeven adres.
Ook kunt u ervoor kiezen uw bestelling op te halen, dan belt u met Susanne Beukes op 06-16106294 om een afspraak te maken.
In de algemene voorwaarden treft u nogmaals de leveringsvoorwaarden aan.

Algemene voorwaarden


Artikel 1: Definities
1.1 In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • BeukBoeken.nl gevestigd aan de Herman Moerkerklaan 193, 5246 GH te ’s-Hertogenbosch. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel ’s-Hertogenbosch onder nummer 60858990.
 • Koper: de natuurlijke persoon/personen of rechtspersoon/personen die bij BeukBoeken.nl boeken besteld.
 • Overeenkomst: elke afspraak tussen koper en BeukBoeken.nl tot het verrichten van werkzaamheden door BeukBoeken.nl ten behoeve van koper, conform hetgeen is overeengekomen.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 • 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen BeukBoeken.nl en de koper gesloten overeenkomsten.
 • 2.2 BeukBoeken.nl sluit uitdrukkelijk de toepasselijkheid van (leverings)voorwaarden van de koper uit, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 • 2.3 Aanvullingen op of afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door BeukBoeken.nl zijn aanvaard. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven in die situatie onverminderd van kracht.
 • 2.4 De koper aanvaardt door zijn digitale bestelling deze leveringsvoorwaarden en verklaart zich met de inhoud daarvan bekend, mits de voorwaarden van BeukBoeken.nl op de juiste wijze aan de koper bekend zijn gemaakt.

Artikel 3: Overeenkomsten/aanbiedingen

 • 3.1 Alle Bedragen zijn in euro's, inclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
 • 3.2 De door BeukBoeken.nl gedane aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 • 3.3 Een overeenkomst met BeukBoeken.nl komt tot stand wanneer koper via de website en het digitale bestelformulier van BeukBoeken.nl één of meerdere producten heeft besteld en van BeukBoeken.nl langs elektronische weg of anderszins de bevestiging van de bestelling heeft ontvangen.
 • 3.4 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen en/of toekomstige opdrachten.

Artikel 4: Overmacht

 • 4.1 Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst zal BeukBoeken.nl dit de koper zo snel als mogelijk met schriftelijke bevestiging berichten, zonder tot betaling van enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 • 4.2 BeukBoeken.nl kan in geval van overmacht, na overleg met de koper, de overeenkomst beëindigen, dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan.
 • 4.3 In geval de opschorting van levering meer dan 30 werkdagen vertraging ondervindt, is de koper bevoegd per aangetekend schrijven aan BeukBoeken.nl mede te delen de koopovereenkomst als beëindigd te beschouwen, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding van BeukBoeken.nl jegens de koper bestaat.
 • 4.4 Tekortkomingen van BeukBoeken.nl in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.
 • 4.5 Als overmacht en/of crediteurverzuim worden beschouwd de hieronder genoemde en soortgelijke omstandigheden.
  1. Te late of kwalitatief onacceptabele levering van één of meer toeleveranciers.
  2. Gedeeltelijke of gehele stagnatie of storing in het productieapparaat, of werkstakingen of uitsluitingen, in het bedrijf of in dat waarvan goederen of grondstoffen en producten worden betrokken.
  3. Rellen of andere ongeregeldheden die een tijdige levering op grond van de overeenkomst hinderen.
 • 4.6 De bovengenoemde en andere soortgelijke omstandigheden worden aangemerkt als niet aan BeukBoeken.nl toe te rekenen en geven de koper geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 5: Levering, leveringstermijn en risico-overgang

 • 5.1 De koper is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door BeukBoeken.nl te leveren producten. De koper zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn indien hij de af te leveren producten weigert in ontvangst te nemen.
 • 5.2 De tarieven van BeukBoeken.nl zijn gebaseerd op levering uitsluitend in Nederland.
 • 5.3 Koper dient het afleveradres, hetgeen geen postbusnummer mag zijn, duidelijk en juist door te geven aan BeukBoeken.nl. Schade die BeukBoeken.nl lijdt tengevolge van het doorgeven van een fout adres door koper aan BeukBoeken.nl komt volledig voor rekening en risico van koper.
 • 5.4 Een door BeukBoeken.nl opgegeven termijn van levering zal zoveel mogelijk in acht worden genomen maar is geen fatale termijn en heeft slechts een indicatieve strekking, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering zal BeukBoeken.nl in overleg treden met koper over de gewijzigde leveringstermijn.
 • 5.5 De binding van BeukBoeken.nl aan een vooraf expliciet overeengekomen fatale termijn vervalt indien de koper daarna wijzigingen in de opdracht aanbrengt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging BeukBoeken.nl in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door BeukBoeken.nl aangegeven leveringstermijn.
 • 5.6 Het risico van verlies of beschadiging van de door BeukBoeken.nl te leveren producten gaat op koper over op het moment dat deze producten feitelijk aan koper worden geleverd en in de macht van koper of een door hem aan te wijzen derde worden gebracht.
 • 5.7 BeukBoeken.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade die koper zou kunnen leiden als gevolg van het niet (op overeengekomen afleverdatum) leveren.

Artikel 6: Emballage

 • 6.1 Noodzakelijke emballage is bij de prijs inbegrepen en wordt niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage staat ter beoordeling van BeukBoeken.nl.

Artikel 7: Betalingen

 • 7.1 Na betaling van het in de bevestigingsmail aangegeven bedrag, o.v.v. de naam van de koper, op de bankrekening van BeukBoeken.nl, zal BeukBoeken.nl de bestelling leveren.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

 • 8.1 Iedere levering van goederen door BeukBoeken.nl aan de koper geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan, totdat de koper al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van deze overeenkomst is gehouden, daarbij inbegrepen vorderingen van BeukBoeken.nl wegens tekortschieten van de koper in de nakoming van onderhavige overeenkomst. Het eigendomsvoorbehoud heeft ook betrekking op leveringen van goederen krachtens een oudere of jongere overeenkomst dan die welke betrekking heeft op de zaken waarvan de eigendom door BeukBoeken.nl is voorbehouden.
 • 8.2 Indien de koper in verzuim is ten aanzien van de prestaties als opgenomen in lid 1 van onderhavig artikel, is BeukBoeken.nl gerechtigd de goederen voor rekening van de koper terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich op dat moment bevinden. De koper verleent BeukBoeken.nl hierbij onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor de koper in gebruik zijnde ruimte te (doen) betreden. Alle met de terugname verbandhoudende kosten komen voor rekening van de koper.
 • 8.3 De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken kunnen door de koper in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt. Dit houdt in dat zij niet kunnen strekken tot zekerheid, in welke vorm dan ook, van vorderingen van derden.

Artikel 9: Klachten

 • 9.1 De koper is gehouden binnen 14 dagen na levering te onderzoeken of BeukBoeken.nl de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden BeukBoeken.nl er terstond schriftelijk van in kennis te stellen zodra hem het tegendeel blijkt.
 • 9.2 De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de koper in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.
 • 9.3 Een reclamatie wordt door BeukBoeken.nl slechts in behandeling genomen indien de koper het aankoopbewijs (orderbevestiging) en de gebrekkige zaak aan BeukBoeken.nl heeft overhandigd/geretourneerd.
 • 9.4 De prestatie van BeukBoeken.nl geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de koper het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt aan derden heeft geleverd respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de koper het bepaalde in lid 1 in acht heeft genomen.

Artikel 10: Garantie

 • 10.1 BeukBoeken.nl staat niet in voor het bestendig zijn van het product door inwerking van vocht, extreme UV-straling en andere extreme omgevingsfactoren.
 • 10.2 Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de koper recht op herstel of vervanging van de zaak. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. De te vervangen en/of herstellen goederen moeten daartoe franco aan BeukBoeken.nl worden gezonden. BeukBoeken.nl wordt daarvan eigenaar.
 • 10.3 Op schade ontstaan door foutief gebruik of toepassing van de geleverde producten is geen garantie van toepassing.
 • 10.4 Het aankoopbewijs (orderbevestiging) geldt als garantiebewijs.
 • 10.5 BeukBoeken.nl heeft, indien herstel of vervanging onmogelijk is, het recht om de overeenkomst te ontbinden en de koper volledig te crediteren.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 • 11.1 BeukBoeken.nl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook welke is ontstaan omdat BeukBoeken.nl is uitgegaan van door koper verstrekte onjuiste informatie en/of onjuiste gegevens, tenzij de onjuistheid en of onvolledigheid voor BeukBoeken.nl bekend was of behoorde te zijn.
 • 11.2 BeukBoeken.nl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat de producten na aflevering ondeugdelijk en/of verkeerd worden gebruikt.
 • 11.3 BeukBoeken.nl is tevens niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat koper de producten na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen geven, heeft doen bewerken of verwerken, of aan derden heeft doen leveren.

Artikel 12: Transport

 • 12.1 Vervoer van af te leveren goederen geschiedt voor rekening en risico van BeukBoeken.nl, tenzij anders is overeengekomen. Het aannemen van zaken van BeukBoeken.nl door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden.
 • 12.2 Indien het product/de goederen beschadigd raakt/raken tijdens het transport vanaf BeukBoeken.nl naar koper is de aansprakelijkheid van BeukBoeken.nl beperkt tot maximaal het bedrag dat door de vervoerder en/of diens verzekeraar wordt vergoed.

Artikel 13: Toepasselijk recht bij geschillen

 • 13.1 Op alle overeenkomsten, de uitleg en de uitvoering daarvan is het Nederlands recht van toepassing.
 • 13.2 Alle geschillen ter zake de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst met BeukBoeken.nl worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch of Utrecht.

Artikel 14: Overige bepalingen

 • 14.1 BeukBoeken.nl garandeert alle informatie betreffende koper die wordt verkregen bij of in verband met de uitvoering van de overeenkomst vertrouwelijk te behandelen en er voor zorg te dragen dat deze informatie niet door derden kan worden gebruikt.
 • 14.2 BeukBoeken.nl is niet gerechtigd de informatie die door koper ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij is verkregen.
 • 14.3 Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 15: Wijziging van de voorwaarden, uitleg

 • 15.1 BeukBoeken.nl is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. BeukBoeken.nl zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de koper kenbaar maken. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de koper in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld. Op lopende overeenkomsten blijven die algemene voorwaarden van kracht die bij het aangaan van de overeenkomst golden.
 • 15.2 Uitleg van de inhoud en de strekking van de algemene voorwaarden gebeurt op basis van de Nederlandse tekst daarvan.

Artikel 16: Copyright BeukBoeken.nl

 • 16.1 Op alle teksten, illustraties, het logo en de filmpjes van BeukBoeken.nl berust auteursrecht.
 • 16.2 Overname van (gedeeltes van) de internetpagina/website van BeukBoeken.nl, afbeeldingen en/of gebruik van de productnaam is verboden.
 • 16.3 Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de auteur/rechthebbende gedeelten en/of de volledige inhoud van de internetpagina/website van BeukBoeken.nl via cd-rom, dvd of welk ander medium dan ook te verspreiden.
 • 16.4 Indien van toepassing berust het auteursrecht van de aangeboden informatie die via de links van de website van BeukBoeken.nl toegankelijk is gemaakt bij de rechthebbende van de betreffende pagina's. Dit geldt ook voor alle handelsmerken en logo's.

Daar waar men de koe naar bed brengt - Promofilm


Kennismaking met het boek 'Daar waar men de koe naar bed brengt' geschreven door Susanne Beukes. In korte verhaaltjes lees je haar ervaringen op de taxi. Blijdschap, verwondering, verdriet, angst, maar vooral haar liefde en respect voor de medemens en het leven ervaar je alsof je zelf achter het stuur zit.
Het boek "Daar waar men de koe naar bed brengt" kunt u bestellen via het bestelformulier